STORNOVACIE POPLATKY

 

1. Klient má právo kedykoľvek pred začiatkom pobytu odstúpiť od zmluvy.
 

2. V prípade zrušenia zmluvného vzťahu zo strany klienta zaslaním písomného oznámenia, je objednávka stornovaná ku dňu, kedy bola doručená.
 

3. Pri zrušení objednávky, alebo v prípade, že objednávka nebola zrušená vôbec a klient nenastúpi na pobyt je klient povinný zaplatiť nasledovné stornovacie poplatky:
do 40 dní pred nástupom ........................... bez poplatkov
od 39 do 30 dní pred nástupom ................. 25% z ceny pobytu
od 29 do 20 dní pred nástupom ................. 50% z ceny pobytu
od 19 do 8 dní pred nástupom ................... 75% z ceny pobytu
od 7 dní do nástupu ................................... 100% z ceny pobytu
 

4. Stornovací poplatok má nárok odpočítať zo zálohy, alebo zaplatenej ceny pobytu. Ak zaplatená záloha, alebo zaplatená cena pobytu je vyššia ako suma stornovacieho poplatku, rozdiel spoločnosť Penzión ANJEL, s.r.o. vráti klientovi.
 

5. Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňom 1.6.2009.

V Bratislave dňa 1.6.2009


Ing. Andrea Jendeková
konateľ spoločnosti