REKLAMAČNÝ PORIADOK Penzión ANJEL, s.r.o. v Bratislave

 

Článok I.
Úvod

Na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní reklamácie nedostatkov na službách a tovaroch predávaných a poskytovaných v Penzióne ANJEL, s. r.o. vydávame tento reklamačný poriadok na základe Zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov.


Článok II.
Právo a miesto uplatnenia reklamácie

1. Ak klient zistí, že poskytnuté služby vykazujú nedostatky v kvalite či rozsahu poskytnutých služieb, má právo tieto nedostatky reklamovať.
2. Reklamácie treba riešiť bez zbytočného odkladu po zistení nedostatku.
3. Klient uplatňuje reklamáciu v prevádzke spoločnosti Penzión ANJEL.
4. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zakúpení služby a taktiež kópiu faktúry(prípadne zmluvy) o obstaraní služby prípadne iný doklad.


Článok III.
Postup a vybavovanie reklamácie

1. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď, je povinný zamestnanec Penziónu ANJEL spísať s klientom reklamačný zápis, ktorý musí byť podpísaný klientom a zamestnancom Penziónu ANJEL.
2. Klient je povinný podať pravdivé informácie týkajúce sa reklamácie na nedostatky poskytnutej služby a taktiež súčinnosť potrebnú pri vybavovaní reklamácie.
3. O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov rozhodne poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.
4. Penzión ANJEL je povinná písomne informovať klienta o stave vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, t.j. od obdržania podkladov zo strany klienta. Jedná sa hlavne o nedostatky, ktoré sa týkajú odborného posúdenia reklamácie.
5. Reklamačný zápis slúži ako podklad na prešetrenie reklamácie. Musí sa vystaviť v dvoch vyhotoveniach jeden obdrží klient a druhý zamestnanec Penziónu ANJEL. Tento doklad slúži ako potvrdenie o uplatnení reklamácie.
6. V prípade, že nebol spísaný reklamačný zápis nie je možné prešetriť ani dodatočne reklamáciu.
 


Článok IV.
Záverečné ustanovenia


Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.5.2009.

 


...............................
Ing. Andrea Jendeková
konateľ spoločnosti